Deze disclaimer is van toepassing op de website www.absoute.nl.

Absoute Uitvaartverzorging
Tel.: 06-53937616
Mail: info@absoute.nl
Dulderbroekweg 5
7597NS Saasveld
Absoute is een dochteronderneming van Kolner Holding

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Te allen tijde prevaleren de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website boven deze disclaimer.

Gebruik van de Absoute-website
Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Bovendien staat Absoute niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de op deze website geboden informatie, en garandeert zij evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website wordt door Absoute nadrukkelijk van de hand gewezen.

Informatie van derden, producten en diensten
Indien Absoute links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Absoute wordt aanbevolen. Absoute aanvaard geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen. De informatie op dergelijke websites is door Absoute niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Absoute behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Absoute. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Absoute behoudt zich het recht voor om de aangeboden informatie op deze website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.